آمار جمعیت ایران

در سال ۲۰۱۷

۸۰,۷۳۲,۳۳۰

 

آمار جمعیت ایران بر اساس آخرین برآورد سازمان ملل ۸۰٫۷۲۶٫۷۴۸ نفر است.
آمار جمعیت ایران برابر ۰۸/۱ درصد از جمعیت کل جهان می باشد.
بر اساس آمار  جمعیت ایران در بین کشور های جهان ایران رتبه ۱۷ را از لحاظ جمعیتی دارد.
بر اساس آمار  جمعیت ایران تراکم جمعیت در ایران ۵۰ در km2 است. (۱۲۹ نفر در mi2)
بر اساس آمار  جمعیت ایران مساحت کل ایران ۱٫۶۳۰٫۲۰۷ km2 است. (۶۲۹٫۴۲۶ mi2)
بر اساس آمار  جمعیت ایران ۸/۷۴ درصد از کل ایران را جمعیت شهری تشکیل می دهد. (۶۰٫۵۵۲٫۸۰۰ نفر در سال ۲۰۱۷)
بر اساس آمار  جمعیت ایران میانگین سنی در ایران ۱/۳۰ سال است.

نمودار جمعیت ایران

جمعیت ایران (۱۹۵۰ تا ۲۰۱۷)

 

نمودار نرخ رشد جمعیت

نرخ رشد جمعیت ایران

 

جدول جمعیت ایران در سال ۲۰۱۷ و قبل از آن

سال

جمعیت نرخ رشد% تغییرات سالانه مهاجران (خالص) میانگین سنی نرخ باروری تراکم P/Km² نرخ شهری % جمعیت شهری سهم جمعیت جهانی % جمعیت جهان

رتبه جمعیتی در جهان

۲۰۱۷ ۸۰,۹۴۵,۷۱۸ ۱٫۱۳ % ۹۰۲,۵۷۲

۲۸,۷۸۷-

۳۰٫۱ ۱٫۷۲ ۵۰ ۷۴٫۸ % ۶۰,۵۵۲,۸۰۰ ۱٫۰۸ % ۷,۵۱۵,۲۸۴,۱۵۳ ۱۷
۲۰۱۶ ۸۰,۰۴۳,۱۴۶ ۱٫۱۸ % ۹۳۳,۸۷۴ ۲۸,۷۸۷- ۳۰٫۱ ۱٫۷۲ ۴۹ ۷۴٫۳ % ۵۹,۴۴۳,۵۳۴ ۱٫۰۸ % ۷,۴۳۲,۶۶۳,۲۷۵ ۱۷
۲۰۱۵ ۷۹,۱۰۹,۲۷۲ ۱٫۲۷ % ۹۷۱,۱۸۰ -۶۰,۰۰۰ ۳۰ ۱٫۷۵ ۴۹ ۷۳٫۷ % ۵۸,۳۱۵,۸۰۲ ۱٫۰۸ % ۷,۳۴۹,۴۷۲,۰۹۹ ۱۷
۲۰۱۰ ۷۴,۲۵۳,۳۷۳ ۱٫۱۵ % ۸۲۶,۲۵۲ -۱۰۹,۹۰۰

۲۷

۱٫۷۹ ۴۶ ۷۰٫۸ % ۵۲,۵۸۹,۸۴۲ ۱٫۰۷ % ۶,۹۲۹,۷۲۵,۰۴۳ ۱۷
۲۰۰۵ ۷۰,۱۲۲,۱۱۵ ۱٫۲۷ % ۸۵۴,۴۱۱ -۱۴,۱۰۰ ۲۴ ۱٫۹۷ ۴۳ ۶۷٫۶ % ۴۷,۳۹۳,۳۵۶ ۱٫۰۸ % ۶,۵۱۹,۶۳۵,۸۵۰ ۱۷
۲۰۰۰ ۶۵,۸۵۰,۰۶۲ ۱٫۷۷ % ۱,۱۰۶,۲۸۶ ۱۲۳,۱۰۰ ۲۱ ۲٫۶۳ ۴۰ ۶۴٫۱ % ۴۲,۲۱۰,۶۸۴ ۱٫۰۷ % ۶,۱۲۶,۶۲۲,۱۲۱ ۱۷
۱۹۹۵ ۶۰,۳۱۸,۶۳۲ ۱٫۴۴ % ۸۲۹,۸۸۷ -۴۵۵,۲۰۰ ۱۹ ۳٫۹۵ ۳۷ ۶۰٫۴ % ۳۶,۴۲۳,۹۸۰ ۱٫۰۵ % ۵,۷۳۵,۱۲۳,۰۸۴ ۱۶
۱۹۹۰ ۵۶,۱۶۹,۱۹۶ ۳٫۵ % ۱,۷۷۵,۶۸۱ ۲۶۸,۹۰۰ ۱۷ ۵٫۶۲ ۳۵ ۵۶٫۵ % ۳۱,۷۴۸,۸۹۶ ۱٫۰۶ % ۵,۳۰۹,۶۶۷,۶۹۹ ۲۰
۱۹۸۵ ۴۷,۲۹۰,۷۹۳ ۴٫۱۱ % ۱,۷۲۴,۵۱۴ ۳۹۳,۹۰۰ ۱۷ ۶٫۵۳ ۲۹ ۵۳٫۷ % ۲۵,۳۷۹,۶۴۹ ۰٫۹۷ % ۴,۸۵۲,۵۴۰,۵۶۹ ۲۲
۱۹۸۰ ۳۸,۶۶۸,۲۲۲ ۳٫۳۹ % ۱,۱۸۷,۵۳۳ ۸۴,۰۰۰ ۱۸ ۶٫۲۸ ۲۴ ۵۰ % ۱۹,۳۲۵,۵۰۷ ۰٫۸۷ % ۴,۴۳۹,۶۳۲,۴۶۵ ۲۲
۱۹۷۵ ۳۲,۷۳۰,۵۵۵ ۲٫۸ % ۸۴۳,۳۰۹ ۱۵,۵۰۰ ۱۸ ۶٫۲۴ ۲۰ ۴۶ % ۱۵,۰۴۰,۴۵۸ ۰٫۸۱ % ۴,۰۶۱,۳۹۹,۲۲۸ ۲۵
۱۹۷۰ ۲۸,۵۱۴,۰۱۱ ۲٫۷ % ۷۱۱,۷۷۹ ۱۰,۴۰۰ ۱۸ ۶٫۶۸ ۱۸ ۴۱٫۳ % ۱۱,۷۸۹,۴۸۷ ۰٫۷۷ % ۳,۶۸۲,۴۸۷,۶۹۱ ۲۵
۱۹۶۵ ۲۴,۹۵۵,۱۱۶ ۲٫۶۴ % ۶۰۹,۶۴۲ -۲۰۰ ۲۱ ۶٫۹۱ ۱۲ ۳۷٫۲ % ۹,۲۷۵,۸۶۵ ۰٫۷۵ % ۳,۳۲۲,۴۹۵,۱۲۱ ۲۶
۱۹۶۰ ۲۱,۹۰۶,۹۰۵ ۲٫۵۷ % ۵۲۲,۵۸۱ -۴۰۰ ۲۰ ۶٫۹۱ ۱۴ ۳۳٫۸ % ۷,۴۰۷,۶۵۰ ۰٫۷۳ % ۳,۰۱۸,۳۴۳,۸۲۸ ۲۶
۱۹۵۵ ۱۹,۲۹۳,۹۹۸ ۲٫۴۲ % ۴۳۴,۹۴۷ -۲۰۰ ۲۱ ۶٫۹۱ ۱۲ ۳۰٫۶ % ۵,۹۰۳,۵۴۰ ۰٫۷ % ۲,۷۵۸,۳۱۴,۵۲۵

۲۶

 

 

جدول پیش بینی جمعیت ایران از سال ۲۰۲۰  تا ۲۰۵۰

سال

جمعیت نرخ رشد% تغییرات سالانه مهاجران (خالص) میانگین سنی نرخ باروری تراکم 

P/Km²

نرخ شهری % جمعیت شهری سهم جمعیت جهانی % جمعیت جهان

رتبه جمعیتی در جهان

۲۰۲۰ ۸۳,۴۰۳,۲۸۰ ۱٫۰۶ % ۸۵۸,۸۰۲ -۲۸,۸۰۰ ۳۲ ۱٫۶۲ ۵۱ ۷۶٫۴ % ۶۳,۷۳۸,۷۴۴ ۱٫۰۸ % ۷,۷۵۸,۱۵۶,۷۹۲ ۱۷
۲۰۲۵ ۸۶,۴۹۶,۶۳۸ ۰٫۷۳ % ۶۱۸,۶۷۲ -۲۳,۴۰۰ ۳۶ ۱٫۵۲ ۵۳ ۷۹٫۲ % ۶۸,۴۷۲,۸۲۳ ۱٫۰۶ % ۸,۱۴۱,۶۶۱,۰۰۷ ۱۷
۲۰۳۰ ۸۸,۵۲۸,۸۷۷ ۰٫۴۷ % ۴۰۶,۴۴۸ -۲۳,۴۰۰ ۳۸ ۱٫۴۹ ۵۴ ۸۱٫۹ % ۷۲,۵۴۳,۸۲۰ ۱٫۰۴ % ۸,۵۰۰,۷۶۶,۰۵۲ ۱۷
۲۰۳۵ ۸۹,۹۹۶,۱۶۱ ۰٫۳۳ % ۲۹۳,۴۵۷ -۲۳,۴۰۰ ۴۱ ۱٫۵۱ ۵۵ ۸۴٫۶ % ۷۶,۱۰۵,۹۵۶ ۱٫۰۲ % ۸,۸۳۸,۹۰۷,۸۷۷ ۱۹
۲۰۴۰ ۹۱,۲۰۵,۱۶۷ ۰٫۲۷ % ۲۴۱,۸۰۱ -۲۳,۴۰۰ ۴۳ ۱٫۵۴ ۵۶ ۸۶٫۹ % ۷۹,۲۳۰,۵۷۵ ۱ % ۹,۱۵۷,۲۳۳,۹۷۶ ۱۹
۲۰۴۵ ۹۲,۰۵۹,۵۳۲ ۰٫۱۹ % ۱۷۰,۸۷۳ -۲۳,۴۰۰ ۴۴ ۱٫۵۸ ۵۷ ۸۹٫۱ % ۸۲,۰۱۷,۰۰۸ ۰٫۹۷ % ۹,۴۵۳,۸۹۱,۷۸۰ ۱۹
۲۰۵۰ ۹۲,۲۱۸,۸۳۸ ۰٫۰۳ % ۳۱,۸۶۱ -۲۳,۴۰۰ ۴۵ ۱٫۶۱ ۵۷ ۹۱٫۵ % ۸۴,۳۵۷,۷۲۵ ۰٫۹۵ % ۹,۷۲۵,۱۴۷,۹۹۴ ۲۱

 

منبع: https://www.worldometers.info

نویسنده: الهه مهاجر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست