هیأت بهره وری و استانداردهای سنگاپور به منظور قوت بخشیدن به زیر ساختار توسعه نیروی انسانی سازمان ها و افزایش رقابتی شدن آن ها، استاندارد توسعه منابع انسانی را در دسامبر سال ۱۹۹۷ تدوین کرد. این استاندارد به عنوان نشانه ای برای برتری، موجب شهرت سازمانی می شود که در زمینه نیروی انسانی خود سرمایه گذاری می کند. این ابتکار عمل به سازمان ها یک فرآیند نظام مند برای بازبینی رویه های توسعه منابع انسانی به منظور تحقق بهتر نتایج کسب و کار پیشنهاد می دهد. استاندارد توسعه نیروی انسانی نیز از پذیرش یک استراتژی نیروی انسانی برای رقابتی شدن طرفداری می کند. یعنی یک رویکرد جامع که فعالیت های توسعه نیروی انسانی را در مسیر تحقق اهداف کسب و کار قرار می دهد. این استاندارد که به مدل های آمریکایی و بریتانیایی در زمینه تعالی نیروی انسانی توجه داشته است. فعالیت های متنوع توسعه نیروی انسانی را در چارچوب یک فرآیند سه مرحله ای ـ تعهد، اجرا و پی گیری ـ تلفیق و با اهداف کسب و کار  پیوند می دهد (موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی،۱۳۸۸: ۳۵۳).

 

فعالیت های توسعه نیروی انسانی

فعالیت های توسعه نیروی انسانی

 

بهره وری و استانداردهای سنگاپور برای کمک به شرکت ها و سازمان ها جهت اجرا و تحقیق فرآیند سه مرحله ای استاندارد توسعه نیروی انسانی ، نه تنها یک سری برنامه های آموزشی را برای مدیران و سرپرستان آن ها ارائه می دهد، بلکه همچنین به مشاورانی که در استقرار نظام های توسعه نیروی انسانی فعالیت می کنند مساعدت مالی می نماید.

در حال حاضر واکنش در برابر ابتکار عمل توسعه نیروی انسانی بسیار امیدوارکننده شده است. پس از گذشت شش ماه از زمان تدوین استاندارد (۱۹۹۷) در حدود ۵۵۰ سازمان در برنامه های آموزشی توسعه نیروی انسانی شرکت کرده اند و در حدود ۶۰ درصد از آن ها موفق به دریافت این استاندارد شده اند.

استاندارد توسعه منابع انسانی، مشتریان فهیم و دانا را جذب می کند و به دنبال رضایت مشتری، عملکرد تجاری بهتر، سودآوری بیشتر سرمایه و بهره وری بالاتر می باشد . سازمان های دارای ساز و کارهای توسعه کارکنان توان جذب بهترین مشتریان و کارکنان را دارا بوده و توان رقابتی خوبی به دست می آورند. کارکنان، سازمان های دارای استاندارد توسعه منابع انسانی، انگیزه بسیار بالایی داشته و از رضایت شغلی خوبی برخوردارند، در کسب و کار مشارکت بیشتری دارند، از روحیه مطلوبی برخوردارند و میزان وفاداری آن ها به کار و سازمان قابل تحسین است(موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی،۱۳۸۸: ۳۵۷).

استاندارد توسعه منابع انسانی؛ سازمان ها را ملزم می کند که هشت نظام اساسی را ایجاد کنند این هشت نظام عبارت از تحلیل نیازهای آموزشی، توسعه کار راهه، تخصیص منابع ، آموزش توجیهی، ارتباطات، پایش، ارزیابی و بازخورد می باشد. برای هر یک از این نظام ها سه دسته اقدامات بایستی صورت گیرد(سلطانی،۱۳۸۵: ۷۲).

الف) اقدامات برجسته: شامل مجموعه اقداماتی است که رهبران در پیروان و کارکنان خود برای توسعه و بالندگی آنان انجام می دهند.

ب) اقدامات استاندارد: شامل مجموعه اقداماتی است که توسط پیروان و کارکنان انجام و در بسیاری از موارد این اقدامات از حداقل الزامات استاندارد فراتر می رود.

ج) عوامل بالقوه برای توسعه: شامل حوزه هایی است که توان بالقوه ای برای توسعه در آن ها وجود دارد و در بسیاری از موارد کاملاً برای اهداف پرورش کارکنان روی آن ها سرمایه گذاری نشده است(سلطانی،۱۳۸۵: ۷۴)

 

 

استاندارد توسعه منابع انسانی docx

استاندارد توسعه منابع انسانی pdf