فرمت پاسخ در نظرسنجی : سوالات باید با فرمت مورد پاسخ مطابقت داشته باشد. برای مثال،
فرض می کنیم شما می خواهید به طور جداگانه در مورد شهر محل اقامت وتعداد سال اقامت پاسخ دهنده ها سوال بپرسید.
سوال اول ) شهر محل اقامت خود را مشخص کنید:
سوال دوم ) چند سال در این شهر زندگی می کنید:
برای ارائه فرمت پاسخ در نظرسنجی های آنلاین، پاسخ جامع را بیابید و در قسمت پاسخ ها قرار دهید. مطمئن شوید همه گزینه های ممکن برای انتخاب پاسخ دهنده ها وجود داشته باشد. در این مثال برای سوال اول لیست تمام شهرها و در سوال دوم گزینه های مرتبط را قرار دهید. مثلا به جای گزینه های

کمتر از ۱۰ سال
بین ۱۰ تا ۲۰ سال
بین ۲۰ تا ۳۰ سال
بیش از ۳۰ سال
قرار دهید:
۰-۹ سال
۱۰-۱۹ سال
۲۰-۲۹ سال
بیش از ۳۰ سال
دسته بندی در فرمت پاسخ نظرسنجی باید منحصر به یک گزینه باشد. در مثال بالا ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درگزینه ها تکرار شده است.
ممکن است هدف سوال ارزیابی مجدد و یا تقسیم یک سوال به دو یا چند سوال مختلف و یا هر دو باشد. در این صورت مطمئن شوید در هر دو مورد طبقه بندی پاسخ ها جامع و منحصر به فرد باشد.
فرمت پاسخ در نظرسنجی که با کلماتی از قبیل (راضی/ناراضی) دسته بندی شده اند را می توان با جایگزین کردن اعداد یک تا پنج قابل اعتمادتر و پایاتر نمود. همواره تجزیه و تحلیل پاسخ ها با مقیاس هایی عددی نسبت به مقیاس های اسمی برای محقق آسان تر و دقیق تر می باشد. اعداد یک تا پنج را می توان با برچسب (بسیار ناراضی/تاحدودی ناراضی/نظری ندارم/ راضی/ بسیار راضی) نامگذاری نمود.
برای سوالاتی که تنها درباره یک بعد میپرسند. (به عنوان مثال، از …. خوشنود هستید؟) پنج برچسب (یا طیف لیکرت ۵ تایی) کافی است.
برای سوالاتی که دو قطبی هستند. (به عنوان مثال، از…. راضی یا ناراضی هستید؟)، استفاده از هفت برچسب (یا طیف لیکرت ۷ تایی) استفاده کنید. برای نقطه میانی این طیف می توان از (نظری ندارم/ متوسط) و از این قبیل برچسب ها که نشان دهنده بی طرفی هستند، استفاده نمود.
وقتی فراوانی یک رویداد یا رفتار (یعنی فراوانی واقعی رخ دادن رویداد یا رفتار خاص در یک مقطع زمانی معین) مورد پرسش باشد. به جای ارائه دسته (اغلب/گاهی/هرگز) از اعداد استفاده کنید.
برای اندازه گیری وقوع یک رویداد به جای انتخاب گزینه (چندبار در روز/ چندبار در هفته/چندبار در ماه) از پاسخ دهندگان بخواهید مشخص کنند که چند بار در هر روز / هفته / ماه این رویداد رخ می دهد. با این حال، اگر فراوانی دفعات رخ داد، دشوار باشد
هفته، یک بار در ماه). با این حال، اگر جواب به سوال با تعیین فراوانی دقیق دشوار باشد. می تواند دسته بندی به صورت (هرگز/بین ۱ تا ۳ دفعه/بیش از ۴ دفعه) را در نظر گرفت.

فرمت پاسخ نظرسنجی

الهه مهاجر