آماده شروع یک پیمایش هستید. هدف های پیمایش تعیین شدند و شما می دانید چه سوال هایی می خواهید بپرسید. این شروع فوق العاده است. اما، آیا می دانید روش پرسیدن سوال می تواند...

بیشتر