برای نگارش گزارش یک تحقیق ابتدا باید با اجزای آن آشنا باشیم. این اجزا عبارتند از: جلد تحقیق: که صفحه اول تحقیق و یا گزارش می باشد و شامل موضوع تحقیق، نام و نام...

بیشتر