برنامه ریزی نیروی انسانی چیست؟ برنامه ریزی نیروی انسانی یا HRP یا Human Resource Planning روند مداوم و مستمر برنامه ریزی سیستماتیک است تا بهینه ترین راه ممکن برای استفاده از ارزشمندترین دارایی سازمان...

بیشتر