هم رقابتی چیست؟ در معاملات بین شرکت ها در دنیای امروز دو مدل  رویکرد اصلی وجود دارد.رویکرد رقابتی و رویکرد همکاری که هر کدام از این استراتژی ها مزایا و معایبی دارند. هم رقابتی...

بیشتر