نظرسنجی / قسمت پنجم: نکاتی برای نوشتن سوالات نظرسنجی تا جایی که امکان دارد برای طراحی نظرسنجی و پرسشنامه از پژوهش های قبلی استفاده کنید. پیدا کنید که چه کسی در چه زمانی و در...

بیشتر