آیا شما یک مدیر کمالگرا هستید؟

آیا شما یک مدیر کمالگرا هستید؟ آیا از اینکه باید کارها بی‌عیب و نقص باشد، در عذاب هستید؟ ممکن است شما یک فرد کمالگرا باشید. تست شخصیت  کلیفتون را انجام دهید تا متوجه شوید. دقیق بودن یک چیز است، اما اگر در کار خود وسواس داشته باشید و اگر مرتکب اشتباهی شوید خود را مورد...