مهندسی کوشا معدن

مهندسی کوشا معدن

لیست فرصت‌های شغلی
کارشناس اکتشاف و ناظر حفاری

1 هفته پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : يزد
کمک نقشه بردار

1 هفته پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : سيرجان
نظارت کارگاهی

1 هفته پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : سيرجان
نقشه بردار

1 هفته پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : سيرجان