پارسا موتور سامان

پارسا موتور سامان

لیست فرصت‌های شغلی
کارشناس تولید محتوا

4 ماه پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران
واحد IT

4 ماه پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران
کارشناس فروش

4 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : تهران
واحد پشتیبانی و لجستیک فروش

4 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : نامشخص
کارپرداز

4 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : نامشخص
کارشناس اسناد

4 ماه پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران
کارشناس مالی

4 ماه پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران
خودروبر

4 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : نامشخص
کارشناس فنی

4 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : نامشخص
کارشناس تبلیغات و بازاریابی

4 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : نامشخص
واحد ارتباط با مشتریان

4 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : نامشخص
میز خدمات فروش

4 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : نامشخص
کارشناس فنی خودرو

4 ماه پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران
مدیر فروش

4 ماه پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران
مدیر بازاریابی و تبلیغات

4 ماه پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران