کارنامه

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان موقعیت شغلی: تست

مدل همکاری: پاره وقت

شهر: تهران

اطلاعات شغلی

توضیحات شغلی :

خوب باشد


شرایط احراز:

بد نباشد

درخواست