دوره 42 نیکان

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان موقعیت شغلی: راهبردهای کسب و کار

مدل همکاری: کارآموزی

شهر: تهران

اطلاعات شغلی

توضیحات شغلی :

تدوین مدل کسب و کار

درخواست