دوره 42 نیکان

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان: راهبردهای کسب و کار

مدل همکاری: کارآموزی

شهر: تهران

اطلاعات تکمیلی

توضیحات :

تدوین مدل کسب و کار

درخواست