اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان موقعیت شغلی: کارشناس تولید

مدل همکاری: تمام وقت

شهر: تهران

اطلاعات شغلی

توضیحات شغلی :

کارشناس تولید نرم افزار 


شرایط احراز:

Javaآشنا با مفاهیم 

Jasper Reportمسلط به 

TSQL, JPQLآشنایی با 

درخواست