اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان: کارشناس پشتیبانی فنی

مدل همکاری: تمام وقت

شهر: تهران

اطلاعات تکمیلی

توضیحات:

، آموزش سیستم ها -  پشتیبانی تلفنی ، ساخت  گزارش 


شرایط احراز:

    SQLServerتسلط کافی در کار با

        Crystal Reportsآشنا به گزارش سازی با 

 ( آشنا به مفاهیم پایه  (انبار،خرید، حسابداری مالی ، قیمت تمام شده

توانایی حل مساله و تصمیم گیری

توانایی کار تیمی

مهارت آموزش دادن به دیگران

مهارت های ارتباطی به ویژه ارتباط با مشتری

درخواست