گذرگاه ابریشم پارسی

کارگزاری رسمی بیمه گذرگاه ابریشم پارسی

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان موقعیت شغلی: کارشناس امور پشتیابی و تدارکات (آقا)

مدل همکاری: تمام وقت

شهر: تهران

اطلاعات شغلی

توضیحات شغلی :

 اجرا، نظارت و پیگیری در کلیه امور پشتیبانی شرکت- 

انجام وظایف محوله بر اساس حدود اختیارات تعیین شده- 

 دارای روحیه کار تیمی، امین، مقتدر، منظم، پرتلاش و پیگیر- 

برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر کلیه خریدهای شرکت، ملزومات اداری و - 

 برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر کارهای خدمات شرکت- 

 برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر امور تشریفات شرکت اعم از کارکنان، مدیران و -مهمانان شرکت

کنترل و تائید اسناد مربوط به اجناس خریداری شده- 

 حقوق و مزایا، ارزیابی و بیمه- 

محدوده ونک- 

 ساعت کاری 8 الی 17- شنبه الی چهارشنبه- 

درخواست