پارسا موتور سامان

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان موقعیت شغلی: مهندس نرم افزار

مدل همکاری: تمام وقت

شهر: تهران

اطلاعات شغلی

توضیحات شغلی :

تحلیل و تست سیستم

درخواست