آوان سفر پارس

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان موقعیت شغلی: مدیر پروژه ی سفرهای مدارس

مدل همکاری: توافقی

شهر: نامشخص

اطلاعات شغلی

توضیحات شغلی :

درخواست