پارسا موتور سامان

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان موقعیت شغلی: واحد پشتیبانی و لجستیک فروش

مدل همکاری: توافقی

شهر: نامشخص

اطلاعات شغلی

توضیحات شغلی :

.

درخواست