پارسا موتور سامان

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان موقعیت شغلی: واحد پشتیبانی و لجستیک فروش

مدل همکاری: توافقی

شهر: نامشخص

اطلاعات شغلی

توضیحات شغلی :

.


شرایط احراز :

میزان سابقه کاری مرتبط :0
داشتن ﺳﺎﺑقه ﮐﺎری در ﮔروه ﺷﻐﻠﯽ:الزامی نیست

درخواست