راهبرد های توسعه منابع انسانی با توجه به فضاي رقابتی محیط کسب وکار، دسترسی به منابع مناسب، بدیهی ترین عامل موفقیت سازمان ها قلمداد می شود. در این میان منابع انسانی تنها منبعی است...

بیشتر