نظرسنجی _بخش چهارم_قابلیت اعتماد و اعتبار قابليت اعتماد (پايايي يا Reliability)  و همچنين اعتبار (روايي يا Validity) نظرسنجی يا هر ابزار اندازه گيري دیگر، از موضوعات بااهمیت در جمع آوري اطلاعات و مشاهدات مي‌باشد كه دقت...

بیشتر