سیزده به در مبارک  سيزده، روز پايان دوره جشن هاي نوروزي است. درايـن روز مردم بنابر يك سنت فرهنگي از خانه ها بيرون و بـه دشت و صحرا و باغ مي روند. تا آخـرين...

بیشتر