عملکرد در واقع نتايج بدست آمده در فواصل معين و بطور رسمي پس از صرف منابع است و اندازه گيري فرايند کمی کردن این فرآیند است. در نتيجه ارزيابی عملکرد مراحل کمی کردن نتايج...

بیشتر