انواع نظرسنجی : ۲۰ نوع پیمایش در بازار (تحقیقات پیمایشی)

 

تحقیقات بازاریابی در درک مشتری، شرکت و رقبا تمرکز دارد. این روابط در هسته تحقیقات بازاریابی قرار دارند. شرکت ها باید انتظار مشتریان از محصول تولید شده را بدانند و به آن پاسخ دهند. البته این روابط همیشه تحت تاثیر رقبا و بازار محصولات نیز می باشد.

 

باید مشتری، شرکت و رقبا را از طریق تحقیقات بازار (market research) بررسی و تحلیل کنید.

در این مطلب می خواهم انواع نظرسنجی ، تحقیقات کاربردی که برای تحقیقات بازاریابی مفید هستند را به شما معرفی کنم. به طور کلی، تمرکز هرچه بیشتر بر جنبه های مختلف تحقیقات بازاریابی و فعالیت های کسب و کار، بینش عمیق تری درباره موقعیت شرکت در بازار، محصولات و رقبا به وجود می آورد.

 

انواع نظرسنجی

 

انواع نظرسنجی ( تحقیقات پیمایشی در بازار)

 

۱ – پیمایش توصیف بازار:

یکی از انواع نظرسنجی با هدف پیمایش توصیف بازار است. در این پیمایش هدف تعیین اندازه و سهم نسبی کل بازار از بازار مورد نظر را می باشد. که از این منظر اطلاعات کلیدی در مورد رشد بازار، موقعیت رقابتی و سهم بازار به دست می آید.

 

۲ – پیمایش نمای کلی و تقسیم بندی بازار:

دومین مورد از انواع نظرسنجی ، پیمایش نمای کلی و تقسیم بندی بازار است. در این پیمایش هدف شناسایی مشتری و غیر مشتری (شناخت مشتری و وجه تمایز آن ها با غیر مشتری) می باشد. که در این راستا بازار توصیف و تقسیم بندی شده و سهم بازار تعیین می گردد.

 

در دسته بندی انواع نظرسنجی، بخش اول مربوط به بررسی بازار است و تحقیقات پیمایشی مربوط به بازار را شامل می شود.

در دسته بندی انواع نظرسنجی، بخش اول مربوط به بررسی بازار است و تحقیقات پیمایشی مربوط به بازار را شامل می شود.

 

۳ – پیمایش فرایند خرید:

سومین مورد از انواع نظرسنجی ، پیمایش فرایند خرید است. در این پیمایش هدف سنجش مشتری در فرآیند خرید می باشد. آگاهی و دانش مشتری از بازار، نیاز و نظر مشتری در مورد محصول، امکان خرید و خرید مجدد محصول را بررسی می کند.

 

۴ – پیمایش تحلیل قصد خرید مشتری:

چهارمین مورد از انواع نظرسنجی ، پیمایش تحلیل قصد خرید مشتری است. در این نوع نظرسنجی آن دسته از انگیزه ها و علایق مشتری که به خرید محصول منجر می شود، مورد بررسی قرار می گیرد. دست یافتن به کلید خرید، تعهد و وفاداری مشتری مد نظر می باشد.

 

۵ – پیمایش نگرش و انتظارات مشتری:

پنجمین مورد از انواع نظرسنجی ، پیمایش نگرش و انتظارات مشتری است. آیا کالا یا محصول عرضه شده مطابق با خواستار و انتظارات مشتری می باشد؟ نگرش مشتری در مورد محصول و یا شرکت چیست؟ هدف در این نوع پیمایش بهبود تبلیغات، تبدیل نامشتری به مشتری، همچنین ایجاد تعهد و وفاداری است.

 

۶ –پیمایش تحلیل اعتماد، وفاداری، نگهداری مشتری:

ششمین مورد از انواع نظرسنجی ، پیمایش تحلیل اعتماد، وفاداری، نگهداری مشتری است. تعیین عمق نگرش مصرف کننده در مورد محصول و یا شرکت، به خصوص برای کالاهای مصرفی با قیمت بالا و یا خرید های متداوم می باشد.

 

در دسته بندی انواع نظرسنجی، بخش دوم مربوط به مشتری است و تحقیقات پیمایشی مربوط به رضایت مشتری را شامل می شود.

در دسته بندی انواع نظرسنجی، بخش دوم مربوط به مشتری است و تحقیقات پیمایشی مربوط به رضایت مشتری را شامل می شود.

 

۷ – پیمایش تحلیل محصول جدید :

هفتمین مورد از انواع نظرسنجی ، پیمایش تحلیل محصول جدید است. این نوع نظرسنجی در حقیقت یک نوع نیازسنجی نسبت به ورود کالای اولیه می باشد. بررسی رغبت به خرید، مقبولیت محصول آتی و پیشبینی تقاضای بازار برای خرید محصول از اهداف این نوع نظرسنجی است.

 

۸ – پیمایش پذیرش و تقاضا محصولات جدید:

هشتمین مورد از انواع نظرسنجی ، پیمایش پذیرش و تقاضا محصولات جدید است. برآورد تقاضا محصول جدید، بازده بازار و برآورد سهم بازار برای برنامه ریزی آتی شرکت.

 

۹ – پیمایش عادت های استفاده از محصول:

نهمین مورد از انواع نظرسنجی ، پیمایش عادت های استفاده از محصول است. درک شرایط استفاده، از جمله چگونگی، زمان و مکانی که محصول مورد استفاده قرار می گیرد.

 

۱۰ – پیمایش تحقق محصول:

دهمین مورد از انواع نظرسنجی ، پیمایش تحقق محصول است. بررسی ویژگی های وعده داده شده و مزایای ویژگی (هر دو مشهود و نامشهود). آیا انتظارات به وجود آمده از طریق تبلیغات، بسته بندی، و ظاهر محصول برای مشتری برآورده شده؟

 

در دسته بندی انواع نظرسنجی، بخش سوم مربوط به محصول است و تحقیقات پیمایشی مربوط به سنجش محصول را شامل می شود.

در دسته بندی انواع نظرسنجی، بخش سوم مربوط به محصول است و تحقیقات پیمایشی مربوط به سنجش محصول را شامل می شود.

 

۱۱ – پیمایش محصولات رقابتی و تعیین موقعیت بازار:

یازدهمین مورد از انواع نظرسنجی ، پیمایش محصولات رقابتی و تعیین موقعیت بازار است. بهترین شیوه بررسی «تحلیل بازار نسبت به رقبا» مقایسه ویژگی ها و مزایای محصول می باشد.

 

۱۲ – پیمایش برند:

دوازدهمین مورد از انواع نظرسنجی ، پیمایش برند است. ارزش روانی است که یک نام تجاری در بازار دارد؟ ترکیبی از اطلاعات برند، کیفیت برند، باشگاه مشتریان برند و ….

 

۱۳ – پیمایش شناسایی و تحلیل ارزش تبلیغات:

سیزدهمین مورد از انواع نظرسنجی ، پیمایش شناسایی و تحلیل ارزش تبلیغات است. بعد از مطالعه و تحقیق های در مورد محصول، برند و رفتار مشتری، ارزش تبلیغات بر اساس ویژگی ها شناسایی و تحلیل می شود.

 

۱۴ – پیمایش تبلیغات رسانه ای و ویدیو:

چهاردهمین مورد از انواع نظرسنجی ، پیمایش تبلیغات رسانه ای و ویدیو است. شناسایی برداشت، احساسات، و اثربخشی محصول در زمان استفاده مشتری و سنجش تطابق آن با اهداف طرح ریزی شده

 

در دسته بندی انواع نظرسنجی، بخش چهارم مربوط به رقابت محصول است و تحقیقات پیمایشی مربوط به تحلیل رقبای محصول را شامل می شود.

در دسته بندی انواع نظرسنجی، بخش چهارم مربوط به رقابت محصول است و تحقیقات پیمایشی مربوط به تحلیل رقبای محصول را شامل می شود.

 

۱۵ – پیمایش نیروی فروش:

پانزدهمین مورد از انواع نظرسنجی ، پیمایش نیروی فروش است. هدف از این نوع نظرسنجی سنجش فعالیت های فروش، عملکرد و اثربخشی در تولید محصول یا هدف مورد نظر است. معمولا در یک نظرسنجی ۳۶۰ درجه تکمیل می شود.

 

۱۶ – پیمایش نمایندگی های فروش:

شانزدهمین مورد از انواع نظرسنجی ، پیمایش نمایندگی های فروش است. این نظرسنجی به منظور کسب اطلاعات درباره تحویل فروش به نمایندگی ها می باشد. به این صورت که از نمایندگی درباره تحویل و خدمات ارائه شده  پرسیده می شود.

 

۱۷ – پیمایش رضایت مشتری:

هفدهمین مورد از انواع نظرسنجی ، پیمایش خدمات مشتری است. هدف تمرکز در جزئیات خدمات به مشتریان است که خدمات ارائه شده به مشتریان را ارزیابی می کند.

 

۱۸ – پیمایش نماینده خدمات مشتریان (CSR):

هجدهمین مورد از انواع نظرسنجی ، پیمایش نماینده خدمات مشتریان است.  سنجش نگرش خدمات مشتری با توجه به بازخوردهای گرفته شده از محصولی استفاده شده توسط مشتری می باشد.

 

۱۹ – پیمایش پیش بینی فروش و ردیابی بازار:

نوزدهمین مورد از انواع نظرسنجی ، پیمایش پیش بینی فروش و ردیابی بازار است.  برآورد و کارشناسی بازار، برای فروش های فصلی، جشنواره ها و غیره.

 

۲۰ – پیمایش تنظیم قیمت:

بیستمین مورد از انواع نظرسنجی ، پیمایش تنظیم قیمت است.  برآورد تقاضا، قیمت بهینه، و قیمت بسیار کم یا بسیار بالا است. پیشبینی برای بخش کالا و خدمات مختلف و یا موقعیت های مشابه است.

 

در دسته بندی انواع نظرسنجی، بخش پنجم مربوط به قیمت محصول است و تحقیقات پیمایشی مربوط به قیمت گذاری محصول را شامل می شود.

در دسته بندی انواع نظرسنجی، بخش پنجم مربوط به قیمت محصول است و تحقیقات پیمایشی مربوط به قیمت گذاری محصول را شامل می شود.

 

ساخت نظرسنجی 

 

انواع نظرسنجی pdf

الهه مهاجر