تا به حال برایتان پیش آمده در حمام یا دستشویی تلفن همراهتان زنگ بخورد و بخواهید جواب بدهید.
بله!؟
پس تنها نیستید براساس تحقیقات انجام شده توسط سروی مانکی، بیش از ۴۰۰ امریکایی پیام های خودشان را در دستشویی یا حمام فرستاده اند!!!
۶۱% از تلفن همراه در حمام استفاده می کنند که ۴۳% آن ها این کار را حداقل چند بار در ماه تکرار می کنند!!
در ۹% موارد آنها گوشی را از دست داده اند زیرا گوشی را درون دستشویی انداخنه اند!!
 ۴۴% از افرادی که با آن ها در حال صحبت هستید صداهای ناشی از دستشویی و غیره را احساس میکنند !!
با این حال ۴۹% پیام هایشان را مروور می کنند و ۹۲% شبکه های اجتماعی را مرور میکنند و ۳۱% آنهابه منظور پایان دادن به مکالمات و یا پیام هایشان بیش از حد معمول در حمام و دستشویی می مانند!!
تا به حال در حمام با گوشی همراهتان صحبت کردید؟

تا به حال در حمام با گوشی همراهتان صحبت کردید؟

 

عباس تهرانی