تجربه کاربری (User Experience) چیست؟
تجربه کاربری (UX) مفهومی گنگ است که تعاریف مختلفی دارد.
حتی تئوری پردازانUX  نیز تعریف مشخصی از آن ندارند.
برای همه محصولات و خدمات تجربه کاربری قابل تعریف می باشد.
البته بنابر پژوهش های انجام شده چند تعریف رسمی از تجربه کاربری وجود دارد.
تعریف رسمی از تجربه کاربری (UX)
ISO9241-210 (ارگونومی تعامل انسان و سیستم) تجربه کاربری را به عنوان « پاسخ و درک شخصی در نتیجه استفاده از محصول، سیستم و یا خدمات است.» تعریف می کند.
اما این تعریف هنوز هم مبهم است و می توان تفسیر مختلفی داشته باشد. طراحی تجربه کاربری ترکیبی از علم و هنر با «قوانین» بر اساس رفتار کاربران در طول آزمایش است.
نکته دیگری که لازم است در تعریف ISO گنجانده شود این توضیح است که UX
شامل تمام احساسات، باورها، مزایا، ادراکات، پاسخ های فیزیکی و روانی، رفتارها و دستاوردهای که قبل، در طول و بعد از استفاده کاربران رخ می دهد.
در نهایت فعالان UX به یک تعریف مشترک رسیده اند:
«هر جنبه ای از تعامل کاربر با یک محصول، خدمات و یا شرکت که کاربر در زمان استفاده دریافت میکند و در یک طیف بیان می شود. تجربه کاربر در مورد تمام عناصر از جمله نام تجاری، برند، محصول و هر نوع ارتباطی است که با شرکت، محصول و خدمت ارائه شده برقرار می شود.»
(Peter Boersma) تجربه کاربری را یک چتر توصیف می کند که تعدادی شاخه مرتبط به آن وصل شده است. نمودار مدل T ارائه شده توسط پیتر شش شاخه اصلی دارد که شامل:
پژوهش
قابلیت استفاده
معماری اطلاعات
طراحی تعامل
طراحی بصری
محتوا
ادامه دارد….