سیل آذربایجان

گریه بی اختیارم ترجمان سوگ اوست …

تسلیت به هموطنان آذری