hiting

شایستگی های سازمان خود را ارزیابی کنید
ارزیابی 360 درجه
شایستگی های اختصاصی سازمان
مدیریت اهداف و عملکرد
کارنامه زیبا و کاربردی

ارزیابی خود را شروع کنید

مقدمه

شایستگی چیست؟ در دهه 1970، توسط مک بر (McBer) هنگام شناسایی و تعیین مشخصه های فردی کارکنن، اشایستگی را معرفی کرد، که منتج به عملکرد موثر و یا بهبهود عملکرد شد.

اما شایستگی دقیقا چیست؟

  1. هر شغلی به مجموعه شایستگی های منحصربفردی برای انجام موثر نیاز دارد. افرادی که شغل را اجرا می کنند باید از این شایستگی های برخوردار باشند.  یکی از ابعاد جالب و ارزشمند این اصطلاح این است که روی توانایی های فرد تمرکز نمی کند، بلکه بر توانایی یادگیری فرد تاکید می ورزد. این رویکرد نوآورانه بتدریج میان کارشناسان استخدامی و شرکت های آموزشی بشدت محبوب شد.
  2. شایستگی ها بهمراه شاخص های رفتاری منحصربفردشان تسهیل کننده نمایش رفتارهای و مهات های مناسب می باشد. این شایستگی های نه مجموعه ای از وظایفی است که مانند یک ربات باید اجرا شود و نه قابلیت خاصی است که هرگز نمایش داده نمی شود.
  3. شایستگی شامل انگیزش، خودآگاهی، علاقه و تمایل به نشان دادن عملکرد موثر می باشد.

تعریف شایستگی

پس با توجه به مطالب بیان شده اکنون می توانیم شایستگی را تعریف نماییم:

  1. مجموعه رفتارهای عملکرد فردی قابل مشاهده، قابل اندازه گیری و حیاتی برای عملکرد موفقیت آمیز سازمانی و فردی می باشد.
  2. مشخصه های ویژه فرد که منتج به عملکرد موثر و فوق العاده در یک شغل می شود.

بحثهای زیادی در مورد این ابعاد وجود دارد که آیا شایستگی ها منحصر به یک شغل خاص می شود یا اینکه ماهیتی عام دارند. با مثالی به درک آن می پردازیم. آیا مدیریت به همان مجموعه رفتارهایی که مدیران در سازمان، وظایف شغلی، موقعیت یا هرجایگاهی نشان می دهند، نیاز دارند یا این رفتارها در سازمان ها، فرهنگ ها، محیط ها مختلف با یکدیگر فرق می کنند.

براساس تحقیقات MCBer، جدا از اینکه 12 مشخص در رابطه با اثربخشی مدیریتی تعیین شدند، 7 مشخصه به عنوان شایستگی های آستانه ای (threshold competencies) درنظر گرفته شدند.

اجازه دهید به شرح شایستگی های آستانه ای بپردازیم. بطور خلاصه به ظرفیتی یا قابلیتی (یا حداقل توانایی) که فرد برای انجام یک شغل نیاز دارد که ممکن است این قابلیت در موارد بسیار ساده ای مانند توانایی صحبت به زبان مادری باشد. در واقع این نوع شایستگی با شایستگی رسیدن به عملکرد عالی متفاوت است.

بنابراین هر شغلی در هر سطحی در سازمان یک شایستگی آستانه ای دارد. در واقع شایستگی آستانه ای، حداقل شرایط و قابلیت مورد نیاز برای انجام یک شغل می باشد.

مقاله شایستگی چیست؟ تعریف شایستگی

برای دریافت فایل PDF و word این مطلب لطفا بر روی لینک های زیر کلیک کنید:

مقاله مرتبط : ارزیابی عملکرد کارکنان بر اساس شایستگی