طبق دادنامه مورخ 4/12/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موارد زیر در مورد مرخصی زایمان به تصویب رسیده است:

طبق این ماده واحده قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال 1392اصلاح گردیده و از این تاریخ به بعد لازم الاجرا شده است. دولت می تواند هر پنج سال یک بار، با توجه به نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس، ترکیب جمعیتی وشاخص‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی واجتماعی در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام و با رعایت شاخصهای مندرج در قوانین برنامه پنج ساله با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیتها بر اساس تعداد فرزندان اقدام کند.

طبق تبصره دوم این قانون: دولت می تواند مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری ( تشویقی) برخوردار شوند. در ذیل ماده واحده مزبور، استحقاق پدران در بهره مندی از دو هفته مرخصی اجباری تشویقی، منوط به اشتغال مادران است. به عبارتی تعلق مرخصی دو هفته به کارکنانی که همسران آنان شاغل نبوده و خانه دار می باشند مغایر قانون و تصویب نامه اخیرالذکر ارزیابی می شود.

چگونگی اجرای قانون مرخصی زایمان

طبق مصوبه 21/7/92:

1- کمک هزینه اولاد طبق قوانین و مقررات به بیش از سه فرزند تعلق می گیرد.
2- استفاده از مرخصی زایمان تا نه (9) ماه برای زنان کارمند، مشروط به تأمین اعتبار از طرف سازمان مربوطه می باشد.
3- کارکنانی که همسران آنان شاغل نبوده و خانه دار می باشند می توانند از مرخصی دو هفته تشویقی استفاده نمایند.
4- اعطای چهارمین ماه مرخصی زایمان به زنان کارمند مشروط به ارائه گواهی نامه شیردهی از سوی پزشک متخصص اطفال و یا پزشک مراکز بهداشتی و درمانی همراه با شناسنامه شیرخوار برای احراز عدم استفاده از شیرخشک خواهد بود.