تحليل محتوا چیست؟

تحلیل محتوا يکی از انواع تحقيق است که برای بیان و بررسی پیام های ارتباطی بکار می رود. تحلیل محتوا شامل موارد زیر می باشد:

 • عينی (Objective): قابل اندازه گيری، واضح و مشخص
 • منظم (Systematic) :طراحی و جمع آوري اطلاعات وتجزيه وتحليل آنها بايد بر اساس يک برنامه مشخص و از پيش طرحريزي شده انجام شود
 • کمی (Quantitative) :ثبت مقاديرعددی يا فراوانی مقوله هاو زير مقوله ها مهم است، واحد تحليل بايد قابل اندازه گيری باشد،متعير کيفی به کمی تبديل شود
 • محتوای آشکار (Manifest) :محتوا آشکار تجزيه وتحليل شوند نه محتوای پنهان . استنباط شخصی مطرح نيست

تفاوت تحليل محتوا و پيمايش

 • تحليل محتوا : پيام هايی که توليد شده است مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرند
 • پيمايش : نگرش ها ،باورها وديدگاه ها را از طريق پرسشنامه مقايسه می کند
تحلیل محتوا

تحلیل محتوا

مراحل تحليل محتوا

 • طرح مساله و تدوين آن
 • تعيين اهداف
 • فرضيه يا سوالات مهم
 • انتخاب واحد تحليل
 • ساخت مقوله ها
 • ساخت زير مقوله ها
 • تعيين جامعه مورد مطالعه و نحوه نمونه گيری
 • نحوه کدگذاری و جمع آوری داده ها
 • پايايی و روايی تحقيق
 • آزمونهای آماری
 • تجزيه و تحليل داده ها
 • نوشتن گزارش تحقيق

هدف و مساله تحقيق روشن می کند ، چه چيزی تحليل خواهد شد

 • واژه
 • عبارت
 • جمله
 • مضمون
 • پاراگراف
 • کل مطلب

ساخت مقوله و زير مقوله

 • مهمترين مرحله
 • متغيرهای تحقيق
 • مقياس اندازه گيری

مقياس اندازه گيری تحلیل محتوا

 • مقياس اسمی — محتوای روزنامه ها
  • سرمقاله – علمی – خبری  – گزارش    -ساير
 • مقياس ترتيبی — محل چاپ   ، حجم مطلب
  • صفحه اول – صفحه دوم  -…
  • خيلی کم – کم    – متوسط   – زياد   – خيلی زياد
 • مقياس فاصله ای — شمارش تعداد کلمات در…
 • مقياس نسبی — اعداد افعال معلوم ( ممکن است نداشته باشيم)

ساخت مقوله و زير مقوله

 • باهدف مرتبط ، پاسخگوی فرضيه و سوالات راهنما
 • جامع و مانع ، در برگيرنده تمام محتوا
 • مسقل از هم ، انحصاری بودن زير مقوله ها
 • ناشی از اصول طبقه بندی مجزا شده
 • مشخص بودن تعارف عملی زير مقوله ها
 • فراگير، دارای رده های کافی

 

نویسنده: الهه مهاجر