توسعه منابع انسانی عامل برتری

اساساً منابع مهم رقابت سازمان ها عبارتند از:

  • منابع مادی و سازمانی،
  • منابع مالی،
  • منابع انسانی و توسعه منابع انسانی
  • منابع اطلاعاتی.

منابع انسانی به عنوان مهم ترین سرمایه و دارایی هر سازمان محسوب می گردد.

توسعه منابع انسانی

والتون توسعه منابع انسانی را به منزله مجموعه فعالیتهای سازمانی که در مدت زمان معینی صورت می گیرد و برای ایجاد تغییرات رفتاری در کارکنان تعریف می کند.

در تعریف دیگر توسعه منابع انسانی بیان میگردد:

فعالیتی که در کوتاه مدت یا بلندمدت بتواند ظرفیت آگاهی پایه، تخصص، بهره وری و رضایت برای منافع سازمانی یا فردی، جامعه و ملت یا بشریت را توسعه دهد.

توسعه منابع انسانی مبتنی بر این باور است که سازمان ها، نهادهایی ساخته انسان هستند که بر تخصص انسانی اتکا داشته و به منظور تعیین و دستیابی به اهدافشان شکل گرفته اند.

در این میان توسعه منابع انسانی از انسجام سازمانی، گروهی، فردی و فرآیندهای کاری حمایت میکند.

همچنین مدل های ارائه شده برای توسعه منابع انسانی حکایت از آن دارد که سرمایه گذاری در این زمینه در عملکرد فردی و سازمانی موثر بوده و به افزایش عملکرد، حل با کیفیت مسائل فردی و سازمانی و تعهد سازمانی بیشتر منجر میشود.

 

 

چگونگی توسعه منابع انسانی

یکی از راه های و موارد مربوط به توسعه منابع انسانی بحث آموزش منابع انسانی است.

در اینجا به این بحث می پردازیم:

 

آموزش منابع انسانی

نیروی انسانی تربیت شده و توانا می تواند سازمان را پویا و منابع متنوع و فراوانی را برای سازمان خود فراهم نماید.

اطلاعات و مهارت هایی که در دوره تحصیلات رسمی آموخته شده اند لزوماً نمی توانند تا پایان دوره خدمت در جهت کارآمدی و اثربخشی کارکنان کافی باشند، از ضروریات مؤکد برای تحقق کارآمدی و اثربخشی، آموزش منابع انسانی است.

آموزش همواره به عنوان وسیله ای مطمئن در جهت بهبود کیفیت عملکرد و حل مشکالت مدیریت مد نظر قرار می گیرد و فقدان آن نیز یکی از مسائل اساسی و حاد هر سازمان را تشکیل می دهد که می تواند باعث رکود سازمان شود.

آموزش یک وظیفه اساسی در سازمان ها و یک فرآیند مداوم و همیشگی است و موقت و تمام شدنی نیست.

کارکنان در هر سطحی از سازمان اعم از مشاغل ساده یا مشاغل پیچیده محتاج آموزش و یادگیری و کسب دانش و و مهارت های جدید هستند و باید همواره برای بهتر انجام دادن کار خود از هر نوع که باشد روش ها و اطلاعات جدیدی کسب نمایند.

افزایش کارایی در سازمان ها در گرو افزایش کارایی منابع انسانی است و افزایش کارآیی منابع انسانی در گرو آموزش و توسعه دانش و مهارت و ایجاد رفتارهای مطلوب برای انجام موفقیت آمیز مشاغل است.

البته آموزش هایی می توانند باعث ایجاد و افزایش کارآیی گردد که هدف دار، مداوم، پرمحتوا و به وسیله کارشناسان، اساتید و مربیان مجرب در امور آموزشی، برنامه ریزی و اجرا گردند.

این آموزش ها می تواند نیروهای انسانی یک سازمان را همگام با پیشرفت های علم و تکنولوژی به حرکت در آورده و در ارتقای کیفیت و کمیت کارهای آنان مؤثر باشند.

 

آموزش منابع انسانی

آموزش منابع انسانی

چگونگی توسعه منابع انسانی docx

چگونگی توسعه منابع انسانی pdf

 

برگرفته از:

اهمیت سیستم های اطلاعات منابع انسانی و مدلسازی نقش آن در توسعه منابع انسانی، سعید رضایی، مهر۹۵

ارزیابی عملکرد نظام آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت پتروشیمی، ابوذر خادمی، شهریور ۹۵