اهمیت نظرسنجی

همانطور که قبلا در مورد تعریف و انواع نظرسنجی بحث شد.

نظرسنجی به معنی دریافت دیدگاه و نظرات مردم پیرامون موضوعی خاص است.

نظرسنجی در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، پزشکی و …. کاربرد دارد.

در این مقاله سعی داریم اهمیت نظرسنجی را در دو حوزه روابط عمومی و سیاسی با رویکرد خاص به انتخابات را بررسی کنیم.

در مسایل روز از قبیل مسایل اجتماعی و سیاسی نظرسنجی نقش مهمی در سیاست گذاری های کلان ایفا می کند.

به اینگونه که سازمان ها و نهاد های دولتی قبل از اقدام به اجرا و سیاست گذاری در مسائل پیچیده و مهم، ابتدا از طریق نظرسنجی و افکار سنجی اطلاعات کافی در آن زمینه جمع آوری می کنند.

براساس اطلاعات و شواهد به دست آمده اقدام به عملیاتی کردن پروژه می نمایند.

 

اهمیت نظرسنجی در روابط عمومی

اهمیت نظرسنجی در روابط عمومی

 

اهمیت نظرسنجی در روابط عمومی

در روابط بین کشورها، سازمان ها، نهاد ها و حتی شرکت های کوچکتر نظرسنجی تا حدودی  مشخص می کند که آیا مردم موافق هستند یا مخالف.

البته سیاست گذاری به شرایط زمانی، مکانی هم مرتبط می باشد.

اهمیت نظرسنجی در روابط عمومی بر اساس جایگاه روابط عمومی در سازمان ها تعریف می شود.

در سازمان هایی که روابط عمومی نقاط ضعف و قدرت دستگاه ها را شناسایی و به مدیران منعکس می کند و بعد از رفع مشکل آن را به مخاطبان منتقل می کند.

نظرسنجی می تواند ابزاری کارآمد برای اخذ تصمیمات باشد.

روابط عمومی به عنوان رابط سازمان ها و مخاطبان می تواند نظرات و افکارت جامعه را منتقل کند.

 

اهمیت نظرسنجی در انتخابات

اهمیت نظرسنجی در انتخابات

 

اهمیت نظرسنجی در انتخابات

همانگونه که گفته شد نظرسنجی یک از ارکان مهم در تصمیم گیری ها در سطح کلان کشور است.

نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، شورای شهر و خبرگان می تواند برای برنامه ریزی های آتی کشور بسیار حائز اهمیت باشد.

در انتخابات اردیبهشت سال جاری، کاندیداهای ریاست جمهوری در یک رقابت تنگاتنگ و بر اساس نظر و آرای مردم انتخاب شدند.

تحقیق، پژوهش و کشف افکار مردم قبل از انتخابات تا حد زیادی می تواند بر نتایج انتخابات موثر باشد.

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در حالی برگزار می شود که خبرگزاری ها و سایت های معتبر زیادی در اینباره نظرسنجی می کنند.

و معمولا نتایج قابل بحثی ارائه می دهند.

اهمیت نظرسنجی ورد
اهمیت نظرسنجی pdf

 

نویسنده: الهه مهاجر