فناوری هوش مصنوعی در ATS

با ما استخدام کنید برای دریافت دمو کلیک کنید فناوری هوش مصنوعی در استخدام چشم انداز فناوری ATS در حال تغییر است و فناوری هوش مصنوعی به سرعت در حال تبدیل شدن به یک ابزار ضروری در جعبه ابزار هر استخدام کننده است. در چند دهه گذشته، هوش مصنوعی توانسته کارهای زیادی انجام...

ابزارهای هوش مصنوعی ( AI ) در ATS

با ما استخدام کنید برای دریافت دمو کلیک کنید هوش مصنوعی : آینده ATS سیستم ردیابی متقاضی (ATS) و جدیدتر از آن، هوش مصنوعی؛ دو ابزارهای پرطرفدار در استخدام و مدیریت منابع انسانی، است. این موضوع به این معنی نیست که این دو در رقابت با یکدیگر هستند، یا اینکه ما باید کارکرد...