کارنامه تست هوش ریون
user name سنجمان
1399/11/11 - 18:17
امتیاز آزمون شما: 112
  • بسیار باهوش - 125 و بالاتر
  • باهوش - 114 تا 124
  • متوسط - 89 تا 113
  • پایین تر از متوسط - 78 تا 88
  • مرزی - 64 تا 77
  • آموزش پذیر - 63 و پایین تر
tes