I درون‌گرا

N شمی

F احساسی

P بی‌ساختار

56
66
57
55

برون‌گرا E

حسی S

عقلانی T

باساختار Jhiting

آزمون شخصیت‌شناسی نئو NEO_PI-R

NEO_PI-R
نمونه کارنامه
27900 تومان
شرکت در ازمون
hiting

آزمون روانشناسی کتل

Cattell
نمونه کارنامه
14900 تومان
شرکت در ازمون
hiting

آزمون شخصیت‌شناسی نئو NEO_FFI

NEO_FFI
نمونه کارنامه
13900 تومان
شرکت در ازمون
hiting

آزمون مایرز – بریگز

MBTI
نمونه کارنامه
9500 تومان
شرکت در ازمون
hiting

آزمون شخصیت‌شناسی دیسک

DISC
نمونه کارنامه
9400 تومان
شرکت در ازمون
hiting

آزمون هوش هیجانی

Bar-On
نمونه کارنامه
9700 تومان
شرکت در ازمون
hiting

آزمون تیپ‌های شغلی هالند

Holland
نمونه کارنامه
9600 تومان
شرکت در ازمون