آشنایی با مسائل حقوقی در مصاحبه استخدامی به مصاحبه کننده کمک می کند تا علاوه بر انتخاب رویکرد و سؤالات مناسب برای انجام مصاحبه، با انواع سؤالات و جملاتی که باید در هر مصاحبه ای از آنها اجتناب کند، آشنا شود. به عنوان مثال، مصاحبه کنندگان نباید اظهاراتی را که می تواند به عنوان یک قرارداد کاری تلقی شود را بیان کند.

زمانی که شغلی را توصیف می کنید. بهتر است از به کار بردن اصطلاحاتی مانند «دائمی»، «فرصت شغلی» یا «بلند مدت» خودداری کنید. مصاحبه کنندگان همچنین باید از دادن اطمینان بیش از حد در مورد امنیت شغلی خودداری کنند.

از اظهاراتی که به فرد متقاضی این اطمینان را می دهد که اشتغال آن‌ها تا زمانی که در این شغل خوب عمل می کنید ادامه دارد، اجتناب کنید.

 علاوه بر این موارد، برای به حداقل رساندن ریسک شکایت، مصاحبه کنندگان باید با موضوعاتی که به عنوان سوالات مصاحبه مجاز به استفاده از آن نیستند آشنا باشند.

با سنجمان سریع تر و بهتر فرآیند استخدام خود را مدیریت کنید.

مسائل حقوقی مصاحبه استخدامی سایر کشورها

مسائل حقوقی مصاحبه استخدامی کشورهای مختلف بر انواع سؤالاتی که ممکن است سازمان‌ها در طول مصاحبه استخدامی از متقاضیان بپرسند تأثیر می گذارد. به عنوان مثال، برخی از کشورها تبعیض نژادی، جنسیتی، رنگ پوست، خاستگاه ملی و مذهبی را ممنوع کرده اند. یا در برخی از کشورها قانون تبعیض سنی در اشتغال را ممنوع می کند. یا قوانینی که از افراد دارای معلولیت واجد شرایط در برابر تبعیض در کار محافظت می کند.

گرچه دستورالعمل های یکنواخت و رویه های یکسانی برای انتخاب کارکنان وجود ندارد. اما در دعاوی مربوط به مسائل مرتبط با اشتغال توسط دادگاه ها مورد توجه قرار گرفته است.

برای آشنایی با ATS کلیک کنید

.

قانون استخدامی ایران

بررسي تاريخي مسائل حقوقی قانون استخدامی ایران نشان مي دهد. كه تا قبل از سـال 1301، مقررات جامع و فراگيري براي استخدام كشوري در ايران وجـود نداشته است. در اين سال اولين قانون استخدام كشوري تـصويب شد. قانون اخير پس از چندين سال اجرا با تصويب قانون استخدام كشوري در سـال 1345كنـار گذاشـته شـد. قانون اخير نيز مبنا را بر استخدام رسمي قرار داد . مشكلات اجرايي اين قانون و بعضي نتايج نـامطلوب آن مجلـس را بـه تـصويب قـانون نظـام هماهنگ پرداخت كاركنان وادار نمـود. لیکن ايـن قـانون نيـز بـه نتيجـه مطلـوب نرسـيد. و هيأت وزيـران در مورد استخدام پيماني و جذب و استخدام نيروهاي مورد نياز، اسـتخدام رسمي را ممنوع اعلام نمود. لیكن اين مصوبات به صورت كلي و جزئـي توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باطل اعلام گرديد . در آخـرين تحول، با تصويب قانون مديريت خدمات كشوري در سال 1386معـروف به «نظام هماهنگ پرداخت حقوق » یک فرصت تاريخي براي تحـول در ساختار نظام اداري كشور چه در بخش قوانين و مقررات و چه در بخش مديريت و پرداخت و عادلانه کردن حقوق به وجـود آمـده اسـت .(توسلی، 1387)

برای مصاحبه‌کنندگان بسیار حیاتی است که با قوانین کشوری که در آن مشغول به کار هستند آشنایی کامل داشته باشند. کارفرمایان باید قبل از مصاحبه تعیین کنند. که آیا اطلاعات مورد نیاز هر سؤال واقعاً برای ارزیابی شایستگی‌ها و توانمندی‌های متقاضی این شغل ضروری است.

نحوه مصاحبه استخدامی

نحوه مصاحبه استخدامی، متخصصان منابع انسانی و مدیران با متقاضیان می تواند در تعیین نامزدهای برتر برای یک شغل مهم باشد. یک مصاحبه موفق و مؤثر مصاحبه ای است. که در آن هم مصاحبه کننده و هم مصاحبه شونده اطلاعات دقیقی دریافت می کنند. تا بتوانند تصمیمات آگاهانه ای در مورد مناسب بودن متقاضی برای این شغل بگیرند.

ارائه آموزش اصول اولیه مصاحبه های موثر را از کارشناسان و متخصصان سنجمان بخواهید.

سامانه ATS سنجمان به شما کمک می کند که فرآیندهای استخدام سازمانتان را به صورت سیستمی انجام دهید. و از موفقیت استخدام خودتان مطلع شوید:

سامانه جذب و استخدام سنجمان

منبع

برای دریافت فایل word و pdf مقاله فوق کلیک کنید.