تعریف علمی شغل

گروهی از وظایف به هم مرتبط برای به انجام رساندن یک هدف مشخص را شغل می گویند. که در ازای انجام آن به فرد پرداخت می شود. کار عبارت است از وظایف، مسئولیت ها و عناصر عملکردی که

  • تعریف مشخصی دارد
  • انجام شدنی، قابل اندازه گیری و امتیازدهی است.

از دیدگاه وسیع تر، یک کار مترادف با نقش است و جنبه های جسمی و اجتماعی یک محیط کاری را شامل می شود. اغلب افراد خود را با شغل یا نقش خود (کارشناسی ارشد، سرپرست، مهندس و …) شناسایی می کنند و از انحصار یا سودمندی خود انگیزه می گیرند.

 

تعریف شغل در قانون کار

  • منظور از شغل عبارت است از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني، يا شغل يا پستي كه به طور تمام وقت انجام مي‌شود. (تبصره ۲ قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳)

 

  • شغل عبارت است از مجموع وظايف و مسئوليت‌هاي مرتبط و مستمر و مشخصي است كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان كار واحد شناخته شده باشد. (از ماده ۷ قانون استخدام كشوري مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵)

 

  • عبارت  است از مجموعه وظايف مرتبط و مشخصي‌كه از سوي بانك به‌عنوان كار واحد شناخته شده و براي پست سازماني در نظر گرفته شده باشد. (بند ب ماده ۱ آيين‌نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۹ هيأت وزيران)

 

  • عبارت از مجموعه وظايف و مسئوليت‌هاي مرتبط و مستمر و مشخصي است كه از طرف سازمان به عنوان كار واحد شناخته شده است. (بند ت ماده ۱ آيين‌نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۵ هيأت وزيران)

 

  • شغل كارمندي كه عبارت است‌ ازمجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازماني براي كارمندان پيش‌بيني مي‌شود. (بند ۲ ماده ۱۹ از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب ۷/۷/۱۳۶۶)

 

  • شغل مشترك كه عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازمان با اين عنوان تعيين شده و منحصر به نظاميان يا كارمندان نبوده و قابل تخصيص به هر دو مي‌باشد. (بند ۳ ماده ۱۹ از قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب ۷/۷/۱۳۶۶)

 

  • شغل نظامي كه عبارت است از مجموعه وظايف و اختيارات مشخصي كه در جداول سازمان براي نظاميان پيش‌بيني مي‌شود. (بند ۱ ماده ۱۹ قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب ۷/۷/۱۳۶۶)

تفاوت شغل و پست سازمانی

شغل، مجموعه وظایف و فعالیت هایی است که یك انسان در مدت زمان معینی انجام می دهد. علاوه بر وظایف و فعالیت ها، اختیارات و مسئولیت های شغل هم باید معین باشد

در حالی که پست ، جایگاه در نظر گرفته شده برای یك شغل می باشد. به عبارتی تجمیع قابل توجیه وظایف مشخص شده برای یک فرد انسانی را پست می گویند بنابراین پست مجموعه ای از وظایف و مسئولیت های مرتبط است که انجام خدمات یک فرد را ایجاب می کند.

پست سازمانی ، مجموعه مشخصی از وظایف و مسئولیت ها است، که طبق موازین قانونی بطور مستمر در سازمان، وزارتخانه، موسسه دولتی یا … بوجود می آید و برای ارجاع به یک فرد در حال خدمت در نظر گرفته می شود. سمت می تواند بامتصدی یا بدون متصدی باشد.

 

مقاله مرتبط:


تعریف منابع انسانی


تعریف شغل

برای دریافت مقاله تعریف شعل لینک های زیر را کلیک کنید:

شغل چیست؟ docx

شغل چیست؟ pdf

نویسنده: الهه مهاجر