اینیاگرام و ازدواج با شناخت دقیق شخصیت فرد

تست اینیاگرام برای انجام تست و دریافت کارنامه کلیک کنید اینیاگرام اینیاگرام(Enneagram)، یک تست شخصیت نیست، اگرچه می تواند به شما در درک شخصیت خود کمک کند. یک استعداد‌یاب نیست، اگرچه به شما کمک می‌کند تا بدانید در چه چیزهایی خوب هستید و در چه چیزهایی خوب نیستید و چرا....