چه مسیر شغلی برای من مناسب است؟

تست کلیفتون برای انجام تست و دریافت کارنامه کلیک کنید مسیر شغلی در مورد مسیرهای شغلی دو نوع افراد وجود دارند: آنهایی که دائماً به سمت اهداف خود حرکت می‌کنند و افرادی که از آنها عبور می کنند. برای قرار گرفتن در دسته اول که جذاب تر است، باید یک مسیر شغلی شخصی سازی شده...