سیستم ردیابی کارجویان (ATS) چیست؟

تعریف سیستم ردیابی کارجویان (ATS) سیستم ردیابی کارجویان (ATS) سیستمی برای مدیریت فرآیند استخدام کارجویان از ارسال شغل تا پر کردن فرم‌های سازمان است. این سرویس به ساخت‌یافتگی فرآیند استخدام و قابل جستجو شدن اطلاعات کارجویان کمک می کند. این سامانه‌ همانطور که از اسمش بر...