انگیزش شغلی چیست؟

حالتي درفرد که وی را به انجام رفتار و عملی خاص متمایل می سازد، انگیزش یا Motivation می گویند.
انگیزه شغلی مجموعه ای از عامل های انرژی زا است که فرد را به شغلش متمایل می سازد.
انگیزه هر فرد از ویژگی های درونی اوست و می تواند بصورت مثبت یا منفی عمل کند.

انگیزه اغلب می تواند بعنوان یک ابزار برای پیش بینی رفتار استفاده شود، که در بین افراد بسیار متفاوت می باشد و اغلب باتوجه به توانایی ها و عوامل محیطی بر رفتار و عملکرد فرد  تاثیر گذار می باشد.

نتایج پژوهشی در سال ۲۰۱۲ به نقل از ویکی پدیا نشان داده است که با افزایش سن انگیزه شغلی افراد کاهش می یابد.
کارکنان مسن تر به دلیل ویژگی های درونی شغلی شان، انگیزه کمتری داشتند، اما بیشتر به طور ذاتی از ویژگی های شغلی برخوردار بودند.
انگیزه شغلی به شدت تحت تأثیر ویژگی های خاص فرهنگی قرار می گیرد.
کشورهایی که دارای سطح قابل قبولی از توسعه اقتصادی هستند، کشورهای کالج گرایانه دارای سطوح بالاتری از انگیزه شغلی هستند تا کشورهای متکی به فردگرایی.
همچنین، در حالی که درآمد ملی به خودی خود عامل انگیزشی قوی در انیزش شفلی نیست، شاخص هایی که قدرت و ثبات اقتصادی کشور را، مانند امید به زندگی، توصیف می کنند.
انگیزش شغلی کارکنانشان بیشتر است.

 

طبق توافق نظر اندیشمندان انگیزش شامل سه فرآیند روانی است: تحریک، جهت و شدت.

  • تحریک و تشویش چیزی است که باعث آغاز عمل می شود.
    این نیاز یا تمایل فرد برای شروع بخش گمشده ای از زندگی فرد بصورت کلی یا جزئی و یا زمانی است.
  • جهت به مسیر کارکنان در انجام اهداف تعیین شده برای خود اشاره دارد.
  • شدت که میزان انرژی کارکنان در عملکرد شغلی را نشان میدهد. سطح شدت بر اساس اهمیت و دشواری هدف متفاوت است.

این فرآیندهای روانی منجر به چهار نتیجه می شود:

اول، انگیزه برتوجه مستقیم و تمرکز بر مسائل خاص، افراد، وظایف و غیره کمک می کند.
این کار همچنین به تحریک کارمندی برای تلاش می پردازد.
بعد، انگیزه منجر به پایداری، جلوگیری از انحراف از هدف می شود.
در نهایت، انگیزه نتایج استراتژی های کاری است که توسط میچل و دانیلز تعریف شده است، “الگوهای رفتاری تولید شده برای رسیدن به هدفی خاص است.

 

انگیزش شغلی چیست

انگیزش شغلی چیست

 

تعریف انگیزش شغلی

نگرش کلی فرد نسبت به شغل خود است.
توعی احساس مثبت فرد نسبت به شغلش می باشد که زاییده عواملی نظیر شرایط محیط کار، نظام سازمانی شغلی، روابط حاکم بر محیط کارو تاثیر عوامل فرهنگی است.

 


هفته سلامت روانی در محیط کار گرامی باد.