برنامه ریزی منابع انسانی چیست؟

تعریف برنامه ریزی منابع انسانی برنامه ریزی منابع انسانی  (HRP) فرایند پیش بینی نیازهای منابع انسانی آینده سازمان و تعیین چگونگی استفاده از ظرفیت منابع انسانی موجود سازمان برای تحقق…
بیش تر بخوانید
فهرست