برچسب: شخصیت شناسی

شخصیت شناسی

شخصیت شناسی
شخصیت شناسی

شخصیت شناسی یا روانشناسی شخصیت شخصیت الگوهای مشخص رفتاری، تفکری و هیجانی شخص در تعامل با زندگی و محیط اطراف او است. عواملی که شخصیت را به وجود می آورند: عوامل ارثی و عوامل...

بیشتر