تست روانشناسی کتل
(Cattell)


187 سؤال 30 دقیقه 136 نفر

5000 تومان نمونه کارنامه

منظور از این آزمون به هیچ وجه نشان دادن محاسن یا معایب نیست. چرا که این مفاهیم مربوط به قلمرو اخلاقند به عبارت دیگر صحبت از پاسخ صحیح یا غلط نیست، زیرا ماهیت هر شخص متفاوت از دیگران است. آنچه در این آزمون باید مشخص گردد چگونه بودن یا احساس کردن است که اگر با صداقت بیان شود، دیگر به خودی خود خوب با بد نیست. این تست دارای 187 تست 3 گزینه‌ای در 7 صفحه است. شما باید سؤالها را به ترتیب و با دقت بخوانید و پاسخ مورد نظر را مشخص کنید. پاسخ به تمام سوالات اجباری می باشد . زمان مورد نیاز برای پاسخ 30 دقیقه می باشد.

شرکت در آزمون

آزمون شخصیت‌شناسی نئو
(NEO_FFI)


60 سؤال 15 دقیقه 15 نفر

2500 تومان نمونه کارنامه

منظور از این آزمون به هیچ وجه نشان دادن محاسن یا معایب نیست. چرا که این مفاهیم مربوط به قلمرو اخلاقند به عبارت دیگر صحبت از پاسخ صحیح یا غلط، نیست، زیرا ماهیت هر شخص متفاوت از دیگران است. آنچه در این آزمون باید مشخص گردد چگونه بودن یا احساس کردن است که اگر با صداقت بیان شود، دیگر به خودی خود خوب با بد نیست. این تست دارای 60 تست 5 گزینه‌ای است شما باید سؤالها را به ترتیب و با دقت بخوانید و پاسخ مورد نظر را مشخص کنید. پاسخ به تمام سوالات اجباری می باشد . زمان مورد نیاز برای پاسخ 15 دقیقه می باشد.

شرکت در آزمون

آزمون شخصیت‌شناسی نئو
(NEO_PI-R)


240 سؤال 40 دقیقه 21 نفر

9000 تومان نمونه کارنامه

منظور از این آزمون به هیچ وجه نشان دادن محاسن یا معایب نیست. چرا که این مفاهیم مربوط به قلمرو اخلاقند به عبارت دیگر صحبت از پاسخ صحیح یا غلط، نیست، زیرا ماهیت هر شخص متفاوت از دیگران است. آنچه در این آزمون باید مشخص گردد چگونه بودن یا احساس کردن است که اگر با صداقت بیان شود، دیگر به خودی خود خوب با بد نیست. این تست دارای 240 تست 5 گزینه‌ای است شما باید سؤالها را به ترتیب و با دقت بخوانید و پاسخ مورد نظر را مشخص کنید. پاسخ به تمام سوالات اجباری می باشد . زمان مورد نیاز برای پاسخ 40 دقیقه می باشد.

شرکت در آزمون

آزمون شخصیت‌شناسی دیسک
(DISC)


48 سؤال 15 دقیقه 28 نفر

9000 تومان نمونه کارنامه

منظور از این آزمون به هیچ وجه نشان دادن محاسن یا معایب نیست. چرا که این مفاهیم مربوط به قلمرو اخلاقند به عبارت دیگر صحبت از پاسخ صحیح یا غلط، نیست، زیرا ماهیت هر شخص متفاوت از دیگران است. آنچه در این آزمون باید مشخص گردد چگونه بودن یا احساس کردن است که اگر با صداقت بیان شود، دیگر به خودی خود خوب با بد نیست. این تست دارای 48 تست 4 گزینه‌ای است شما باید سؤالها را به ترتیب و با دقت بخوانید و پاسخ مورد نظر را مشخص کنید. پاسخ به تمام سوالات اجباری می باشد . زمان مورد نیاز برای پاسخ 15 دقیقه می باشد.

شرکت در آزمون

آزمون مایرز – بریگز
(MBTI)


80 سؤال 15 دقیقه 27 نفر

1000 تومان نمونه کارنامه

منظور از این آزمون به هیچ وجه نشان دادن محاسن یا معایب نیست. چرا که این مفاهیم مربوط به قلمرو اخلاقند به عبارت دیگر صحبت از پاسخ صحیح یا غلط، نیست، زیرا ماهیت هر شخص متفاوت از دیگران است. آنچه در این آزمون باید مشخص گردد چگونه بودن یا احساس کردن است که اگر با صداقت بیان شود، دیگر به خودی خود خوب با بد نیست. این تست دارای 80 تست است. شما باید سؤالها را به ترتیب و با دقت بخوانید و پاسخ مورد نظر را مشخص کنید. پاسخ به تمام سوالات اجباری می باشد . زمان مورد نیاز برای پاسخ 15 دقیقه می باشد.

شرکت در آزمون

آزمون هوش هیجانی
(Bar-On)


90 سؤال 20 دقیقه 17 نفر

3000 تومان نمونه کارنامه

منظور از این آزمون به هیچ وجه نشان دادن محاسن یا معایب نیست. چرا که این مفاهیم مربوط به قلمرو اخلاقند به عبارت دیگر صحبت از پاسخ صحیح یا غلط، نیست، زیرا ماهیت هر شخص متفاوت از دیگران است. آنچه در این آزمون باید مشخص گردد چگونه بودن یا احساس کردن است که اگر با صداقت بیان شود، دیگر به خودی خود خوب با بد نیست. این تست دارای 90 تست 5 گزینه‌ای است شما باید سؤالها را به ترتیب و با دقت بخوانید و پاسخ مورد نظر را مشخص کنید. پاسخ به تمام سوالات اجباری می باشد . گزینه‌ها به ترتیب از گزینه 1تا 5 به معنی کاملا مخالفم ، مخالفم، نظری ندارم، موافقم، کاملا موافقم می باشد. زمان مورد نیاز برای پاسخ 20 دقیقه می باشد.

شرکت در آزمون